Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

již podruhé se na Vás obracím jako kandidát na rektora Ostravské univerzity se svým programovým prohlášením. Pro přehlednost a možnost srovnání jsem ponechal jeho strukturu stejnou jako před čtyřmi lety. V první části shrnuji, jak se původní představy podařilo realizovat, a v posledních bodech zase plány do budoucna. Podrobněji je pochopitelně rozvedu na setkání s akademickou obcí.

Dovolte mi začít stejnou úvahou, jako před čtyřmi lety:

Univerzity, jakými jsou například Bologna, Paříž, Oxford nebo Cambridge, byly stejně staré jako ta naše zhruba na přelomu 12. – 13. století. Vzápětí dosáhly svého vrcholu a posledních 800 let se snaží, aby neudělaly chybu. Mechanismy bývají tuhé, změny opatrné, konzervativnost je logickým principem.

Oč lépe je na tom Ostrava!

Nesvazují nás staletá pravidla, netíží nás koule středověku, jsme flexibilní, moderní, připravení pružně reagovat na potřeby měnícího se světa. Pusťme se tedy do toho a ukažme těm nejslavnějším, že vzdělanost se nepřesouvá do Číny, ale do Ostravy…

Myslím, že se nám podařilo najít správnou cestu. Poprvé jsme se v loňském roce dostali do prestižního rankingu THE a v letošním roce jsme naše hodnocení mírně zlepšili – před námi jsou z českých univerzit jen tři opravdu velké – Karlova, Masarykova a Palackého univerzita. Současně jsme byli mezi univerzitami tzv. nové Evropy na třicátém místě z padesáti tří univerzit.

Jako šestá univerzita v České republice jsme získali institucionální akreditaci, byť mnoho kolegů bylo z počátku k našemu snažení výrazně skeptických.

Náš projekt Healthy Aging in Industrial Environment byl oceněn jako čtvrtý nejlepší ze všech projektů na podporu excelentního výzkumu v obrovské konkurenci ostatních univerzit.

Zvýšili jsme počet zahraničních vědeckých pracovníků pracujících u nás i studentů přijíždějících k nám studovat.

Výrazně jsme překročili naše původní i tak velmi ambiciózní očekávání z hlediska výše získaných financí z operačních programů v tomto programovém období. Minulý týden jsme překročili částku 2 miliardy korun získaných čistě pro Ostravskou univerzitu, a to ještě zdaleka nejsme na konci s podáváním projektů.

A ještě jedny z posledních vět mého úvodu před čtyřmi lety bych rád připomněl:

Vytvořme efektivní, přátelskou a otevřenou univerzitu! Vytvořme nejpříjemnější a nejlepší místo pro práci v Moravskoslezském kraji.

A myslím, že i toto se nám daří. Podle pravidelného výzkumu značky, který univerzita zadává od roku 2008, se za poslední čtyři roky výrazně zlepšilo vnímání naší univerzity. A pokud univerzita či fakulty přijímají nové zaměstnance, zaznamenáváme čím dál větší zájem pracovat na naší univerzitě, navzdory minimální nezaměstnanosti.

Byl bych velice rád, pokud bych mohl s Vaší pomocí v přesunu vzdělanosti do Ostravy a vytvoření nejlepšího místa pro práci v Moravskoslezském kraji pokračovat.


Vzdělávání

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují kam jít, ale samy nejdou.“

J.A.Komenský

Jsem velmi rád, že se nám podařilo být mezi prvními univerzitami, které získaly institucionální akreditaci. Vnímám tuto akreditaci jako příležitost pro větší flexibilitu při vytváření interdisciplinárních kombinací studijních programů a spolupráci napříč fakultami. Na druhé straně tuto akreditaci považuji za velký závazek, protože nyní to bude univerzita, kdo si stanoví standardy kvality ve vzdělávání a doufám, že se nám podaří udržet vyšší laťku. Jako dlouhodobý cíl prosazuji, aby univerzita byla na prvním nebo druhém místě zájmu uchazečů u nás studovat, a ne jako poslední možnost „v cestě za titulem“. A tohoto cíle bychom měli dosáhnout právě zvyšováním kvality studia a souvisejících služeb u nás.

Za velmi důležité považuji, že se nám podařilo v tomto roce zřídit profesionální Poradenské centrum pro uchazeče, studenty a absolventy. Poradenské služby typu kariérní poradny nebo psychologické poradny tak nemusí poskytovat v rámci desítek dalších povinností samotní akademičtí pracovníci. Poradenské centrum sídlí v nově vytvořeném Wellcome Centre v budově v centru města, kterou se rozhodla Pedagogická fakulta již dále nevyužívat. Z této budovy jsme tak vytvořili jakýsi „hub“ nebo “O(U)pen gate“ pro uchazeče, české i zahraniční studenty, firmy, absolventy i zaměstnance a postupně tam koncentrujeme všechny služby, které těmto cílovým skupinám poskytujeme.

Skokově jsme zkvalitnili způsob prezentace na domácích i zahraničních veletrzích vzdělávání pro studenty (na těch zahraničních jsme se začali prezentovat před třemi lety úplně poprvé). Pokud se někde koncentrují studenti s vysokým zájmem o výběr kvalitní vysoké školy, tak to jsou právě studentské veletrhy. Každým rokem se nám daří posouvat se výše a výše ve studentském hodnocení naší prezentace. Minulý rok se umístil náš stánek na Gaudeamu jako šestý z 250 vystavovatelů.

Dále jsme vyslyšeli připomínky mnohých z vás, že je nutno změnit stávající evaluaci studia. V posledním roce jsme na tom intenzivně pracovali a nyní probíhá pilotní testování zcela nově navrženého dotazníku, a to i díky výborné spolupráci se studentskými organizacemi.

S ohledem na výše řečené mne velmi těší, že jsme mezi pouhými několika vysokými školami, kterým se podařilo v posledním roce zvýšit zájem o studium, navzdory negativním populačním trendům.

Hlavní/vybrané úkoly do budoucna:
 • zvýšit prestiž vzdělávací činnosti – zavést Cenu rektora za inovace ve výuce;
 • implementovat strategii zavádění a podpory inovativních způsobů výuky, vzešlých z kvalitního pedagogického výzkumu, v tomto ohledu maximálně využívat znalostí a kapacit Pedagogické fakulty;
 • u vybraných oborů podporovat zavedení „problémově orientovaného (projektového) učení“;
 • tam, kde to má smysl, přejít na on-line formy výuky, jako vhodného doplnění prezenčních forem výuky, ty nejlepší vybrané online lekce (podcasty, přednášky) využívat i v rámci PR univerzity jako otevřené online kurzy – také díky nově vybudovanému videostudiu ve Wellcome centre;
 • nastavit systém pro lepší šíření „best practice“ ve vzdělávacích metodách (například zavedením přehledné nabídky pravidelných, dobrovolných školení pedagogických pracovníků, zejména těch nově nastupujících a studentů doktorského studia);
 • více využívat aktivních studentů, především jako aktivních účastníků na výukovém procesu (např. při spolupráci na vytváření studijních materiálů, zkušebních otázek, wiki, atd.), ale i v kontaktu s našimi potenciálními studenty na sociálních sítích;
 • institucionalizovat systém „partnerských středních škol“ a „ambasadorů OU“ na středních školách s vymezením smysluplné spolupráce výhodné pro obě strany, vytvořit podmínky pro celouniverzitní provázanost těchto aktivit a jejich přehlednou nabídku;
 • v kontaktu se studenty středních škol využívat zkušeností kateder, které jsou v této oblasti aktivní.

Věda

„Existují věci nepoznané, ale neexistují věci nepoznatelné.“

J.A.Komenský

V oblasti vědy a výzkumu došlo za poslední čtyři roky k zásadním posunům, které reflektují plány nastíněné pro předchozí volební období. Potvrdilo se, že vládní politika posílila principy financování vysokých škol založeného na výkonu (s rostoucím důrazem na kvalitativní parametry), což se odráží nejen ve slábnoucím významu počtu studentů pro výpočet příspěvku na vzdělávací činnost, ale také v novém systému hodnocení vědy (Metodika 17+). Z tohoto důvodu proběhla na univerzitě za účasti všech fakult diskuze o parametrech hodnocení výkonu ve vědě a výzkumu a vypracovali jsme základní přehled významných parametrů pro jednotlivé obory a nastavili systém očekávaných standardů vědeckého výkonu specifických pro daný obor. Tento systém bych chtěl do budoucna dále rozvíjet, nicméně je jasné, že systém bude vhodný zejména k hodnocení na úrovni jednotlivých pracovníků. Pro hodnocení větších celků není možné tento systém jednoduše transformovat, proto bude nutné vypracovat také systém hodnocení výzkumných skupin.

V uplynulém období se nám podařilo naplnit také naprostou většinu plánů podpory a stabilizace excelentních výzkumných skupin a jejich posílení o nové, zejména zahraniční pracovníky. Podpora excelentních týmů a v současné době také perspektivních týmů a postdoktorandů činila téměř 13 milionů Kč ročně. Výsledkem je řada špičkových vědeckých výstupů v prestižních časopisech a nakladatelstvích a také úspěšnost v podávání grantových projektů v rámci GA ČR a OP VVV pro excelentní týmy. Osobně mě mrzí, že se nepodařilo z tohoto operačního programu získat podporu také excelentnímu týmu IT4I a pevně doufám, že tým bude úspěšný v dalších výzvách.

Řešení řady problémů, které jsem nastínil v předchozím volebním programu, úzce souvisí se strategií řízení lidských zdrojů. Proto jsem rád, že se univerzita aktivně snaží získat ocenění Evropské komise HR Excelence in Research. Nyní dokončujeme tzv. akční plán pro rozvoj HR, který bude nutné v příštích letech naplnit. Plán zahrnuje velmi důležitá opatření ke zlepšení pracovních podmínek nejen pro vědecké pracovníky. Připravujeme například systém seznámení vědeckých pracovníků s univerzitním prostředím při jejich přijetí (onboarding), vedení mladých pracovníků (mentoring), systém dalšího vzdělávání a rozvoje kompetencí (včetně doktorské školy, která zahájí činnost od nového roku).

Jako velkou příležitost pro financování řady aktivit v oblasti vědy a výzkumu jsem vždy cítil spolupráci s městem a krajem. Dle mého názoru se nám tady podařilo vytvořit silné partnerství, které vedlo k přípravě řady konkrétních projektů. Příkladem může být každoroční podpora talentovaných studentů doktorských studijních programů nebo podpora přípravy projektů programu Horizont 2020 (konkrétně tří ERC projektů). Do budoucna chci tyto vztahy dále rozvíjet a díky intenzivní činnosti nově vzniklého Centra pro transfer poznatků a technologií rozvíjet také kontakty s klíčovými aktéry v aplikační sféře.

Hlavní/vybrané úkoly do budoucna:
 • posun v žebříčku mezinárodního hodnocení vysokých škol (např. THE), což vede ke zvyšování zájmu o práci a studium na OU;
 • intenzivní podpora spolupráce s aplikovanou sférou formou soutěží (např. nový program „Proof of Concept“ podporující testování technologií a výsledků aplikovaného výzkumu);
 • bilingvní jazykové prostředí, podporující internacionalizaci ve vědě;
 • zefektivnění podávání interních grantových přihlášek formou elektronického systému a dalšího snižování administrativní zátěže vědeckým pracovníkům, podobně jako stávající systém SGS.

Zahraniční spolupráce

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“

J.A.Komenský

Před třemi lety jsme nově vytvořili pozici prorektora pro mezinárodní vztahy a začali profesionalizovat oblast mezinárodní spolupráce, což se zhmotnilo vybudováním Centra mezinárodní spolupráce s profesionálním a zkušeným týmem z naprosté většiny financovaným z projektových aktivit. I díky tomuto Centru se realizovala a aktuálně se dále realizuje naprostá většina plánů v této oblasti včetně podrobné mezinárodní marketingové strategie, která zahrnuje plán všech univerzitních internacionalizačních aktivit.

Vytvořili jsme univerzitní program pro internacionalizaci To Be In. S podporou tohoto programu rozvinula např. Fakulta sociálních studií dále své programy joint degree Sociální politika a sociální práce a studijní obor Management organizací služeb sociální práce a zvýšila podíl studentských mobilit v jejich rámci; Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty pracuje rovněž s touto podporou na přípravě společného studijního programu Biologie s univerzitou v polském Olzstyně. Přes To Be In jsme podpořili pravidelné působení tří hostujících profesorů (Pedagogická fakulta a Fakulta umění) – hostující profesoři přispívají jak k rozvoji výzkumných a publikačních aktivit fakult, tak i k pestrosti a kvalitě výuky a v neposlední řadě k náboru mezinárodních studentů na naše studijní obory. Další významnou podporovanou aktivitou z To Be In jsou mezinárodní mezifakultní letní školy. Zároveň Centrum mezinárodní spolupráce nabízí širokou propagaci těchto škol mezi partnerskými univerzitami.

Aktuálně nabízíme na univerzitě 5 programů v cizím jazyce, nejvíce studentů přitahuje General Medicine. Řada nových programů je však v přípravě. V září 2019 předpokládáme spuštění dalších 12 studijních programů v anglickém jazyce.

V současné době si zahraniční studenti, kteří na univerzitu přijíždějí v rámci programu Erasmus+ (cca 300 studentů ročně) a také z mimoevropských zemí na základě smluv o výměně studentů (v ak. roce 2018/2019 to bude minimálně 46 studentů) vybírají z více než 600 předmětů vyučovaných v cizích jazycích napříč všemi fakultami OU.

Mám velkou radost z toho, že počet vyjíždějících studentů v rámci Erasmus+ se po mírném poklesu v předcházejících letech podařilo stabilizovat. Počet přijíždějících studentů jednoznačně roste, o cca 30 % od roku 2015. Uzavírání nových „erasmovských smluv“ systematicky podporujeme díky celouniverzitnímu projektu získaného z OP VVV, přičemž velmi dbáme na kvalitu partnerských institucí.

Od roku 2016 se nám podařilo uzavřít 56 smluv o výměně studentů mimo Erasmus+ s univerzitami napříč kontinenty. Smlouvy mají celouniverzitní působnost a výjezdy studentů v jejich rámci jsou podporovány nově vytvořeným univerzitním mobilitním programem VIA. Program Erasmus+ systematicky propagujeme jak na univerzitní úrovni (organizace Mobility days a akce studentské organizace ESN – oceněné celostátně za nejlépe připravené oslavy výročí programu Erasmus+ v ČR), tak i na úrovni fakult. Podařilo se nám uzavřít širokou paletu smluv o výměně studentů s asijskými univerzitami (Korea, Japonsko, Taiwan, Malajsie, Vietnam, Čína) a navázat spolupráci s Konfuciovou třídou otevřenou v březnu 2018 v Ostravě při VŠB-TUO (bezplatné kurzy čínštiny pro studenty naší univerzity), s korejským velvyslanectvím a s Česko-korejskou společností v ČR.

Stali jsme se součástí univerzitních sítí v různých evropských regionech – jsme členem sítě BUP-Baltského univerzitního programu se základnou na univerzitě v Uppsale a sítě visegrádských univerzit Collegium Carpathicum se základnou na Varšavské univerzitě. Aktuálně je v jednání naše členství v prestižních evropských sítích S-Group a EUF (European University Foundation).

Nové standardy pro tvorbu studijních programů na univerzitě zaručují přítomnost mobility jako studijního předmětu ve všech studijních plánech, dosud se však nepodařilo zahrnout mobilitu také mezi předměty povinné, tj. realizovat tzv. mobility window.

V roce 2017 jsme vytvořili Koncepci rozvoje jazykových dovedností studentů a pracovníků univerzity, která se promítla do standardů pro vznik studijních programů na univerzitě a kterou budeme dále realizovat ve specializovaných jazykových kurzech pro neakademické pracovníky v letech 2019 a 2020. Jazykové kurzy pro akademické pracovníky jsou realizovány již nyní díky celouniverzitnímu projektu financovanému z OP VVV.

Hlavní/vybrané úkoly do budoucna:
 • zaměřit se na iniciaci a podporu užší spolupráce s partnerskými univerzitami a vytváření nových partnerství opírajících se o výuku a její inovace a o výzkum – na vznik strategických partnerství a dalších forem spolupráce, které by se mohly stát základem členství univerzity v alianci evropských univerzit – rozšíření podpory programu To Be In také na tyto aktivity;
 • soustředit se na podporu náboru mezinárodních studentů do cizojazyčných programů prostřednictvím externího náborového agenta a marketingových organizací (už fungují pracovní skupiny zástupců Centra mezinárodní spolupráce a fakult); připravit strategii náboru mezinárodních studentů do českých studijních programů.
 • rozvíjet a dále zkvalitňovat péči o přijíždějící studenty, kterou nyní může zajišťovat Centrum mezinárodní spolupráce i ve spolupráci s novým Poradenským centrem;
 • zakoupit a implementovat IT systém pro kompletní správu mobilit, který je nutnou podmínkou pro profesionální a ekonomické (úsporné) řízení internacionalizační agendy, včetně možnosti vyhodnocování smluv i zpětné vazby od studentů;
 • budovat mezinárodní rozměr třetí role univerzity: na počátku února 2019 bude spuštěn nový univerzitní mobilitní program na podporu pracovních stáží našich studentů v zemích mimo EU a v zemích „třetího světa“ (země Balkánu, země postsovětského regionu, africké země apod.) ve vládních institucích, nadnárodních organizacích (OSN) a nevládních/neziskových organizacích.

Studentský život

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

J.A.Komenský

Ostravská univerzita se dlouhodobě může opírat o své aktivní a činorodé studenty. Tyto aktivní studentské spolky, organizace, ale i neformální uskupení studentů realizují nejrůznější projekty nejen pro své spolužáky, ale také pro společnost, region i uchazeče o studium. Potřebují pomoc se zázemím, ať již materiálním, finančním nebo jen formou podpory z vedení univerzity či fakult. Za poslední čtyři roky byly tyto organizace univerzitou výrazně podporovány. Stavovská unie studentů (dnes Younie) díky výraznější podpoře mohla zlepšovat studentskou oslavu jara – Majáles, došlo ke stabilizaci organizace starající se o zahraniční studenty ESN Ostravská. Samovolně vznikla studentská iniciativa s cílem pomoci lidem v uprchlických táborech na hranicích EU, pod záštitou rektora proběhla úspěšná humanitární sbírka, v rámci které bylo do uprchlických táborů doručeno tisíce kusů oblečení a hygienických potřeb.

Každého půl roku jsme se setkávali s představiteli studentských organizací a díky těmto setkáním bylo možno efektivně řešit problémy, které tyto organizace dlouhodobě trápí – propagace (zajištěna intenzivní spoluprací s Centrem marketingu a komunikace), neexistující transparentní systém stipendií na podporu činnosti studentských spolků (návrh na změnu stipendijního řádu a vytvoření tzv. stipendijních programů), nedostatečné vybavení pro nejrůznější studentské akce (zapůjčování majetku sloužícímu k reprezentaci ve správě Centra marketingu a komunikace).

Bez našich aktivních studentů by nebylo možné budovat image a identitu Ostravské univerzity jakožto mladé, barevné a perspektivní univerzity s individuálním přístupem ke studentům. Proto se snažíme aktivní studenty vyhledávat, podporovat a spolupracovat s nimi nejen v rámci propagačních a popularizačních aktivit univerzity (veletrh Gaudeamus, happening Jsme Ostravská!, univerzitní scéna na Colours of Ostrava a Meltingpotu i na Festivalu v ulicích, Reprezentační ples univerzity, Ostravská Noc vědců), ale také v jejich vlastních aktivitách (Čokoládové srdce, popularizační a vzdělávací aktivity organizace SOVA směrem k uchazečům o studium, osvětové a diskuzní setkání pro veřejnost spolku Zebra, činnost ESN Ostravská, které vedou k internacionalizaci univerzity, apod.), v neposlední řadě také na tvorbě oficiálních propagačních předmětů univerzity.

Hlavní/vybrané úkoly do budoucna:
 • pokračovat v rozšiřování služeb univerzitního Wellcome Centre, především formou vybudování zázemí pro studenty – student hub spojený s kavárnou nebo možnost pronájmu start-up kanceláří;
 • Podporovat studentské aktivity a činnost studentských organizací a spolků formou stipendijního programu;
 • aktivně využívat potenciálu studentských organizací při propagaci univerzity (např. na vzdělávacích veletrzích, dnech otevřených dveří), popularizaci vědy a výzkumu (workshopy, přednášky), spolupráci na internacionalizačních aktivitách (institucionalizovat spolupráci s ESN Ostravská) nebo kontakty s absolventy;
 • pokračovat v pravidelné komunikaci se Studentskou komorou akademického senátu a studentskými spolky formou pravidelných setkávání;
 • využívat aktivních studentů při tvorbě zajímavého obsahu na profily univerzity na sociálních sítích;
 • zlepšit způsob informování o novinkách, nabídkách a výhodách prostřednictvím moderních informačních systémů apod.;
 • pracovat na budování hrdosti studentů ke značce Ostravské univerzity.

Rektorát a centrální administrativa

„Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok.“

J.A.Komenský

Stále si stojím za tím, že úkolem rektora je zajistit komunikaci, koordinaci a mediaci individuálních požadavků fakult s vizí prosazování celouniverzitních cílů. Není to role jednoduchá, ale doufám, že i díky „politice otevřených dveří“ se nám ji daří naplňovat.

Velmi si cením skvělé a konstruktivní spolupráce s univerzitními akademickými orgány, v jejichž řadách je nyní běžná otevřená demokratická diskuse. Podařilo se nám vytvořit velmi aktivní a osobnostmi nabitou Radu pro vnitřní hodnocení, která velmi svědomitě dohlíží na vnitřní systém hodnocení kvality, zejména schvalování studijních programů.

Jsem si vědom důležitosti budování univerzitní pospolitosti. Proto mám velkou radost, že se nám podařilo zavést každoroční společnou večeři, na kterou jsou zváni všichni zaměstnanci univerzity, a každý rok tohoto pozvání využije více než čtyři sta z nich.

Podařilo se nám profesionalizovat, rozšířit a zkvalitnit poskytování služeb rektorátu při zachování stejného podílu na financování také díky využití projektového financování. Příkladem může být Centrum pro kvalitu včetně oddělení strategických analýz. Jeho zaměstnanci zajišťují velmi důležitou agendu související se systémem vnitřního hodnocení kvality. Bez jejich podpory bychom významně snížili šance univerzity na získání institucionální akreditace. Stejně tak již výše zmíněné nové Poradenské centrum, které zahrnuje služby profesionálního psychologa, kariérního a studijního poradce. Nebo rozšíření poskytování právních služeb, projektových služeb, personálních služeb či profesionálních služeb v rámci propagace, marketingu a popularizace univerzity. Všechna tato oddělení byla obsazována na základě pečlivých výběrových řízení a všichni nově přijímaní pracovníci museli prokázat kromě příslušných profesních znalostí také komunikační znalost angličtiny. A jsme rádi, že u výběrových řízení jsme v poslední době velmi často slyšeli, že „chci pracovat pro Ostravskou univerzitu, protože v poslední době je o ní slyšet a získala pověst dobrého zaměstnavatele.“

V neposlední řadě považuji také za důležité zmínit, že se nám daří zapojovat do přípravy a realizace univerzitních strategií, koncepcí a politik širší akademickou obec prostřednictvím vytváření pracovních skupin. Z nejnovějších jde o velmi aktivní skupinu pro přípravu na získání ocenění Evropské komise HR excellence in Research, skupinu na změnu evaluace výuky nebo skupinu pro přípravu oslav 100 let republiky.

A snažíme se zapojit i všechny zaměstnance. Poprvé v historii univerzity jsme se zeptali všech našich zaměstnanců, jak se jim u nás pracuje a co jim chybí. Jsem velmi rád, že nám na náš dotazník odpověděla více než polovina všech zaměstnanců. S daty, které jsme z tohoto průzkumu získali, dále pracujeme, například při vytváření nového vnitřního mzdového předpisu nebo univerzitních politik ve vztahu k zaměstnaneckým benefitům.

Hlavní/vybrané úkoly do budoucna:
 • komunikace, komunikace, komunikace… (je nezbytné zlepšit komunikaci směrem k zaměstnancům univerzity nejen o novinkách a změnách spojených s jejich působením na univerzitě);
 • pokračovat v elektronizaci administrativních agend;
 • pokračovat v profesionalizaci administrativního aparátu univerzity (implementovat připravenou systemizaci pracovních míst);
 • realizovat připravovaný systém pravidelného interního vzdělávání administrativních zaměstnanců;
 • dokončit a implementovat nyní v základních obrysech připravený kariérní řád;
 • rozšířit nabídku benefitů pro zaměstnance (od těch finančně méně náročných, např. Multisport karta, spolupráce s firmami a nabízení speciálních slev pro zaměstnance typu smlouvy s firmou Residomo, až po obnovení diskuse o zřízení sociálního fondu);
 • vytvořit fundraisingový plán univerzity;
 • více využívat barterové smlouvy.

OSTRAVA!!! (Region a společnost)

„Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost.“

J.A.Komenský

V této, poslední, kapitole mého minulého programového prohlášení jsme, zcela jistě, uspěli.

Výrazně se zintenzivnila spolupráce s kulturními institucemi - společný projekt Filozofické fakulty a univerzity s Národním divadlem Moravskoslezským Shakespeare 2017, účast na prestižním a výjimečném projektu Janáček 2018 (Fakulta umění, Pedagogická fakulta, univerzita), vytvoření Ostrava Youth Orchestra Fakulty umění a konzervatoře, tak jako v minulosti řada výstav Fakulty umění a nově Pedagogické fakulty v dole Michal, pravidelné koncerty Fakulty umění pod patronací rektora v českém rozhlase a mnoho dalších.

Univerzitu prezentujeme netradiční formou na festivalu Colours of Ostrava včetně vlastní diskuzní scény, pořádáme velkou akci pro střední školy a veřejnost na Masarykově náměstí.

Zintenzivnili jsme spolupráci s ostravským studiem České televize včetně zahájení výukových modulů v oblasti žurnalistiky.

Jedním z cílů bylo také „stát se aktivním účastníkem připravovaného projektu DOV 2020“. Již v rámci tohoto projektu jsme uvažovali o stavbě nových prostor pro univerzitu v oblasti Dolní Vítkovice. Nakonec však nové prostory vybudujeme na mnohem lepší adrese, v samotném centru města na Černé louce.

Pravidelně se účastníme jednání Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, včetně jeho Rady pro vzdělávání a zahájili jsme intenzivní spolupráci s řediteli HR zúčastněných firem a podniků v oblasti zvýšení uplatnitelnosti našich absolventů.

Stali jsme se celonárodním koordinátorem Noci vědců, intenzivně spolupracujeme s neziskovými organizacemi typu Člověk v tísni. Jen minulý rok jsme vybrali na univerzitních akcích více než 40 tisíc korun na dobročinnou sbírku Člověka v tísni na stavbu nové školy v Africe.

Možnost reprezentovat univerzitu na nejrůznějších regionálních, celorepublikových i evropských politických a společenských fórech považuji za velmi důležitou součást funkce rektora. Jsem proto rád, že mohu z pozice rektora poprvé v historii Ostravskou univerzitu reprezentovat například jako místopředseda České konference rektorů, člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, člen Research Policy Working Group Asociace evropských univerzit nebo v Ostravě jako člen Správní rady festivalu Janáčkův máj.

Hlavní/vybrané úkoly do budoucna:
 • prohlubovat stávající velice dobrou spolupráci s politickou a hospodářskou reprezentací Ostravy a Moravskoslezského kraje (např. je připravován seznam potenciálních témat studentských prací, které konkrétně pomohou při činnosti Statutárního města Ostrava);
 • v rámci Poradenského centra vytvořit funkční komunikaci mezi univerzitou a zaměstnavateli;
 • prohlubovat stávající velice dobrou spolupráci s kulturními institucemi Ostravy i Moravskoslezského kraje;
 • vybudovat plánovaný univerzitní areál pro umění, design a zdravý pohyb na Černé louce a ve spolupráci s vedením města se snažit o kultivaci okolí včetně nábřeží Ostravice;
 • realizovat strategický plán rozvoje univerzity v oblasti třetí role univerzity včetně jejího mezinárodního rozměru.
Nahoru